Privacy verklaring

De ULP, gevestigd aan Reijercopse Overgang 1, Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen via: info@ulp.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ULP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij de bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming heeft van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ulp.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ULP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming nodig, noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij de ontwikkeling en bevordering van onze diensten en het uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten);
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren/noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij de ontwikkeling en bevordering van onze diensten en het uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten);
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren/ Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij een effectieve bedrijfsvoering, bevordering en verbetering van onze dienstverlening en beantwoording van eventuele vragen of klachten over onze dienstverlening);
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren);
 • Verzenden van herinneringsberichten via SMS/ Whats app (Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij een effectieve bedrijfsvoering;
 • Bevordering en verbetering van onze dienstverlening en beantwoording van eventuele vragen of klachten over onze dienstverlening).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

ULP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar na het laatste contact met uw dieren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ULP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld externe specialisten of laboratoria. ULP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ULP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ULP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij ons aan de balie (Reijercopse Overgang 1, Harmelen). Hiervoor is het ‘aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of verwijdering van persoonsgegevens’ af te halen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren aan de balie met een geldig legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek. ULP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ULP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ulp.nu.

Camera bewaking van ons pand
Ons pand wordt via camerabewaking continu beveiligd. De beelden worden digitaal vastgelegd. De beelden worden na 4 weken automatisch gewist.