KoeMonitor

De KoeMonitor is in 2019 gelanceerd door de zuivel als een uniform systeem voor kwaliteitsbewaking op melkveebedrijven. De KoeMonitor bestaat uit 3 onderdelen: KoeKompas, KoeAlert en KoeData. Hieronder komen we kort terug op deze onderdelen. Voor aanvullende informatie klik HIER.

KoeKompas

Het KoeKompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar diverse onderdelen op uw bedrijf, zoals voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Door middel van een risicoanalyse laat dit instrument zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om de diergezondheid en het dierenwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Per 1 juni 2019 is het vanuit veel melkfabrieken een verplichting om het KoeKompas jaarlijks of tweejaarlijks uit te laten voeren. Het KoeKompas is een vervanging van het bedrijfsgezondheidsplan en de PBB (Periodiek Bedrijfsbezoek) controle.

Uitvoering
U maakt met de praktijk een afspraak om het KoeKompas uit te voeren. Voordat de dierenarts naar u toe komt is het van belang om een aantal zaken voor te bereiden, zoals het invullen van het onlinegedeelte via www.zuivelplatform.nl. Dit is van belang, omdat de dierenarts anders zijn gedeelte niet kan invullen en dus het KoeKompas niet kan afronden. Klik HIER of onderaan deze pagina voor onze handige checklist om het bezoek goed voor te bereiden.

Tijdens het KoeKompas loopt u samen met de dierenarts een ronde over uw bedrijf. De dierenarts maakt hierbij gebruik van een checklist en met behulp van de gegevens die u heeft ingevuld, kan hij alle informatie verzamelen die nodig zijn voor het invullen van het KoeKompas. Vervolgens zal hij samen met u het KoeKompas invullen en hieruit komen een aantal adviezen. Houdt u er rekening mee dat het bezoek ongeveer 90 minuten duurt (45 minuten ronde door de stoel en 45 verslaglegging).

KoeAlert

De melkveehouder is op basis van de EU-hygiëneverordening 853 verantwoordelijk voor het leveren van melk van gezonde koeien. Om te aan te tonen dat de melkveehouder over de kennis beschikt om attentiekoeien te herkennen en de melk van deze koeien uit te houden, is KoeAlert ontwikkeld. Op gestructureerde wijze geeft KoeAlert inzicht in het herkennen van attentiekoeien en borgt dat melk van attentiekoeien niet wordt geleverd aan en niet wordt verwerkt door een levensmiddelenbedrijf. De Officiële Controle Verordening OCR 2017/625 schrijft voor dat een erkende dierenarts dieren en melkveebedrijven controleert op het voldoen aan de eisen van EU-hygiëneverordening 853. Daarvoor beoordeelt de KoeAlert-dierenarts minimaal 1x per jaar of de melkveehouder attentiekoeien daadwerkelijk herkent en de melk van deze koeien aantoonbaar uithoudt. KoeAlert is de officiële controle op het naleven van het leveren van melk van gezonde dieren.

Het schema ‘Herkennen van attentiekoeien’ is een hulpmiddel om te bepalen of een koe een attentiekoe is of niet en dus of de melk wel of niet geleverd en verwerkt mag worden volgens de EU-hygiëneverordening 853. Klik HIER voor het schema. Dit geeft de veehouder en eventuele andere melkers handvatten voor een gestructureerde wijze van herkennen en omgaan met attentiekoeien (Bron: KoeMonitor.nl).

KoeData

KoeData geeft elk kwartaal op basis van objectieve data ​inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn. Dit is gebaseerd op de EU-hygiëneverordening 853 die bepaalt dat de melkveehouder verantwoordelijk is voor het leveren van melk van gezonde koeien. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van elf aspecten aan de hand van kengetallen getoetst die bepalend zijn voor de diergezondheid. De data van melkveebedrijven worden automatisch verzameld uit gecertificeerde bronnen van verschillende instanties in Nederland. Vervolgens worden kengetallen per bedrijf uitgerekend en vergeleken met landelijke gemiddelden. Zo krijgt elke veehouder op basis van objectieve gegevens inzicht in de ontwikkeling van de diergezondheid op zijn/haar bedrijf. Daarmee kunnen, indien nodig, tijdig oorzaken van verslechtering van de diergezondheid worden opgespoord en maatregelen ter verbetering worden genomen. De elf kengetallen leiden volgens een bepaalde formule tot een puntentotaal; de KoeData-score en een diergezondheidsstatus A, B of C (Bron: KoeMonitor.nl).